Header

Chemické pokusy


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku.

obj. číslo popis

Kinetická teorie

P3010101 Rychlost molekul a Maxwellův-Botzmannův rozdělovací zákon
P3010201 Určení velikosti molekul z viskozity plynu
P3010301 Difúzní koeficient bromu ve vzduchu
P3010401 Určení molekulové hmotnosti pomocí stavové rovnice ideálního plynu
P3010501 Určení molekulové hmotnosti kapaliny
P3010601 Určení molekulové hmotnosti polymeru měřením vnitřní viskozity
P3010701 Tepelná vodivost plynů
P3010801 Měření viskozity kuličkovým viskozimetrem
P3010901 Měření viskozity neronských a nenewtonských kapalin rotačním viskozimetrem
P3011111 Gay-Lussacův zákon, interface Cobra3, software gas laws
P3011140 Gay-Lussacův zákon, interface Cobra3 – chemická jednotka
P3011211 Charlesův zákon, interface Cobra3, software gas laws
P3011311 Boyleův – Mariottův zákon, interface Cobra3, software gas laws
   
 

Termochemie

P3020101 Stavová rovnice reálných plynů a kritický bod
P3020201 Adiabatický koeficient plynů – Flammersfeldův oscilátor
P3020301 Tepelná kapacita plynů
P3020311 Tepelná kapacita plynů, interface Cobra3
P3020411 Určení entalpie vypařování kapalin, interface Cobra3
P3020501 Parciální molární objemy
P3020611 Určení směšovací entalpie binárních směsí kapalin, interface Cobra3
P3020711 Určení hydratační entalpie elektrolytu, interface Cobra3
P3020811 Určení neutralizační entalpie, inteface Cobra3
P3020911 Určení entalpie tání čisté látky, interface Cobra3
P3021001 Zvýšení bodu varu
P3021101 Snížení bodu tuhnutí
P3021401 Určení spalné entalpie kalorimetrickou bombou
P3021501 Určení slučovacího tepla vody
P3021601 Určení slučovací entalpie CO2 a CO, Hessův zákon
P3021701 Určení výhřevnosti topného oleje a celkové výhřevnosti olivového oleje
P3021801 Dilatometrie
   
 

Chemická rovnováha

P3030101 Rovnováha kapalina – pára
P3030250 Tlak par směsí ideálních kapalin
P3030401 Bod varu binárních směsí
P3030501 Rozpustnost dvou částečně mísitelných kapalin
P3030601 Oblast omezené mísitelnosti vternárním systému
P3030701 Rozdělovací rovnováha
P3030801 Součin rozpustnosti
P3030911 Disociační rovnováha, interface Cobra3
P3030940 Disociační rovnováha, interface Cobra3 – chemická jednotka
P3031001 Rovnováha při vytváření komlexů
P3031101 Disociační konstanta
P3031311 Bod tání binárního systému, interface Cobra3
P3031340 Bod tání binárního systému, interface Cobra3 – chemická jednotka
P3031401 Zákon objemových poměrů slučovacích
P3031501 Určení počtu teoretických pater destilační kolony
P3031640 Frakční destilace kloboučkovou kolonou, interface Cobra3 - chemická jednotka
P3031740 Plynová chromatografie, interface Cobra3 – chemická jednotka
   
 

Chemie fázového rozhraní

P3040101 Určení povrchového napětí čistých kapalin metodou bublinového tlaku
P3040201 Určení povrchového napětí kroužkovou metodou, du Nouy
P3040301 Povrchové filmy
P3040401 Kontaktní úhel
P3040601 Elektrokinetický potenciál
P3040701 Elektroforézní pohyblivost
P3040801 Adsorpční izotermy
   
 

Kinetika chemických reakcí

P3050101 Saponifikační rychlost terciárního butylchloridu
P3050201 Reakční rychlost a aktivační energie kyselé hydrolýzy octanu ethylnatého
P3050301 Kinetika inverze sacharózy
P3050701 Rychlost výměny halogenů
P3050811 Konduktometrická měření saponifikace esterů, interface Cobra3
P3050840 Konduktometrická měření saponifikace esterů, interface Cobra3 – chemická jednotka
P3050911 Kinetika enzymů, stanovení Michaelisovy konstanty, interface Cobra3
P3050940 Kinetika enzymů, stanovení Michaelisovy konstanty, interface Cobra3 – chemická jednotka
P3051011 Kinetika enzymů, inhibice a otrava enzymů, interface Cobra3
P3051040 Kinetika enzymů, inhibice a otrava enzymů, interface Cobra3 – chemická jednotka
   
 

Elektrochemie

P3060111 Přenos náboje vpevných látkách, interface Cobra3
P3060211 Přenos náboje vkapalinách, interface Cobra3
P3060240 Přenos náboje vkapalinách, interface Cobra3 – chemická jednotka
P3060301 Rychlost migrace iontů
P3060401 Transportní čísla
P3060511 Teplotní závislost vodivosti, interface Cobra3
P3060540 Teplotní závislost vodivosti, interface Cobra3 – chemická jednotka
P3060611 Vodivost silných a slabých elektrolytů, interface Cobra3
P3060640 Vodivost silných a slabých elektrolytů, interface Cobra3 – chemická jednotka
P3060711 Konduktometrická titrace, interface Cobra3
P3060740 Konduktometrická titrace, interface Cobra3 – chemická jednotka
P3060801 Stanovení aktivitního koeficientu měřením vodivosti
P3060901 Nernstova rovnice
P3061001 Stanovení součinů rozpustnosti halogenidů stříbra
P3061101 Určení difúzních potenciálů
P3061201 Teplotní závislost elektromotorického napětí
P3061311 Potenciometrická titrace, interface Cobra3
P3061340 Potenciometrická titrace, interface Cobra3 – chemická jednotka
P3061411 Srážecí titrace, interface Cobra3
P3061440 Srážecí titrace, interface Cobra3 – chemická jednotka
P3061501 Měření pH
P3061611 Titrační křivky a tlumicí kapacita, interface Cobra3
P3061640 Titrační křivky a tlumicí kapacita, interface Cobra3 – chemická jednotka
P3061711 pH-titrace, interface Cobra3
P3061740 pH-titrace, interface Cobra3 – chemická jednotka
P3061811 Elektrodová kinetika, vodíkové přepětí kovů, interface Cobra3
P3062001 Ampérometrické stanovení bodu ekvivalence pomocí dead stop metody
P3062101 Určení Faradayovy konstanty
P3062201 Elektrogravimetrické určování mědi
   
 

Fotometrie a fotochemie

P3070101 Absorpce světla
P3070301 Excitace molekul
P3070401 Absorpční spektrum a pKa hodnoty p-methoxyfenolu
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner