Header

Chemické pokusy

  • Obecná chemie
  • Anorganická chemie
  • Organická chemie
  • Fyzikální chemie
  • Analytická chemie
  • Spektroskopie
  • Průmyslová chemie
  • Biochemie a biotechnologie


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku.

  obj. číslo popis
   

Obecná chemie

     
   

Chemická rovnováha

  - Rovnováha při vytváření komplexů
  - Disociační rovnováha
  - Součin rozpustnosti
  - Disociační konstanta
     
   

Molární hmotnost

  - Určení molární hmotnosti pomocí stavové rovnice ideálního plynu
  - Určení molární hmotnosti kapaliny
  - Určení molární hmotnosti měřením snížení teploty tuhnutí roztoků
  - Určení molární hmotnosti měřením zvýšení teploty varu roztoků
     
   

Kyseliny a zásady

  - Určení neutralizační entalpie
  - Titrační křivky a tlumicí kapacita
  - Titrace polyvalentní kyseliny silnou zásadou
     
   

Roztoky a směsi

  - Rozpustnost dvou částečně mísitelných kapalin
  - Součin rozpustnosti
  - Disociační rovnováha
  - Disociační konstanta
  - Zvýšení bodu varu, Raoultův zákon
  - Snížení bodu tuhnutí
  - Oblast omezené mísitelnosti v ternárním systému
     
   

Redoxní reakce

  - Redoxní reakce mezi kovy a oxidy kovů
  - Redukce, redukční činidlo a proces redukce
  - Výroba železa z oxidických rud
  - Redoxní objemová titrace, cerimetrie
  - Oxid sírový, výroba kyseliny sírové kontaktním způsobem
     
   

Stechiometrie

  - Empirické vzorce methanu, ethanu a propanu
  - Avogadrův zákon
  - Briggs-Rauscherova oscilační reakce
     
   

Anorganická chemie

     
   

Chemie kovů

  - Redoxní reakce mezi kovy a oxidy kovů
  - Elektrolýza roztavených solí
     
   

Koordinační chemie

  - Rovnováha při vytváření komplexů, rovnovážná konstanta
     
   

Organokovová chemie

  - Halogenderiváty, Grignardovo činidlo
  - Halogenderiváty, Wurtzova reakce - ethyllithium
     
   

Chemie pevných látek a krystalografie

  - Určení mezirovinných vzdáleností v krystalech NaCl s různou orientací
  - Určení mřížkových parametrů kubických krystalů Debye-Scherrerovou metodou
  - Určení mřížkových parametrů hexagonálních krystalů Debye-Scherrerovou metodou
  - Studium krystalové struktury Laueovou metodou
  - Difrakční záznam práškových vzorků se třemi kubickými Bravaisovými mřížkami
  - Difrakční záznam práškových vzorků s hexagonální mřížkou
  - Difrakční záznam práškových vzorků s tetragonální mřížkou
  - Difrakční záznam práškových vzorků s kubickou mřížkou
  - Difrakční záznam práškových vzorků s diamantovou mřížkou
  - Rozlišení atomů povrchu grafitu pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu
  - Základní metody zobrazování nanostruktur pomocí mikroskopu atomové síly
     
   

Organická chemie

     
   

Organická syntéza

  - Halogenderiváty, Wurtzova reakce - ethyllithium
  - Bromace toluenu
  - Příprava kyseliny p-toluensulfonové
  - Cannizzarova reakce, reakce benzaldehydu s ethylenglykolem
  - Halogenderiváty, Grignardovo činidlo
     
   

Destilace a purifikace

  - Destilace s vodní párou
  - Kvantitativní určení tuku Soxhletovou extrakcí
  - Separace pomocí tenkovrstvé chromatografie
  - Separace pomocí plynové chromatografie
  - Separace pomocí sloupcové chromatografie
  - Frakční destilace kloboučkovou kolonou
  - Určení počtu teoretických pater destilační kolony
     
   

Fyzikální chemie

     
   

Zákony plynů

  - Stavová rovnice ideálních plynů
  - Gay-Lussacův zákon o slučování plynů
  - Stavová rovnice a kritický bod
     
   

Kinetická teorie

  - Maxwellovo rozdělení rychlostí
     
   

Viskozita

  - Měření viskozity kapalin rotačním viskozimetrem
  - Měření viskozity kapalin kuličkovým viskozimetrem
  - Určení molekulové hmotnosti polymeru měřením vnitřní viskozity
     
   

Termochemie a kalorimetrie

  - Tepelná kapacita plynů
  - Parciální molární objemy
  - Určení spalné entalpie kalorimetrickou bombou
  - Určení slučovacího tepla vody
  - Určení slučovací entalpie CO2 a CO, Hessův zákon
  - Určení výhřevnosti topného oleje a celkové výhřevnosti olivového oleje
  - Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin
  - Určení entalpie vypařování kapalin
  - Určení hydratační entalpie elektrolytu
  - Určení neutralizační entalpie
  - Určení směšovací entalpie binárních směsí kapalin
  - Poissonova konstanta plynů, Flammersfeldův oscilátor
  - Určení výhřevnosti pevných a plynný paliv v horizontálním kalorimetru
  - Určení entalpie tání čisté látky
  - Adsorpční izotermy
     
   

Chemická kinetika

  - Reakční rychlost a aktivační energie kyselé hydrolýzy octanu ethylnatého
  - Kinetika inverze sacharózy
  - Kinetika enzymů a stanovení Michaelisovy konstanty
  - Kinetika enzymů, inhibice a otrava enzymů
  - Studium kinetiky reakce pomocí spektrometru
  - Briggs-Rauscherova oscilační reakce
     
   

Elektrochemie

  - Teplotní závislost vodivosti
  - Vodivost silných a slabých elektrolytů
  - Stanovení aktivitního koeficientu měřením vodivosti
  - Nernstova rovnice
  - Určení Faradayovy konstanty
  - Charakteristika a účinnost palivového článku a elektrolyzéru PEM
  - Elektrogravimetrické určování mědi
  - Elektrodová kinetika, vodíkové přepětí kovů
     
   

Fázová rovnováha

  - Zvýšení bodu varu, Raoultův zákon
  - Snížení bodu tuhnutí
  - Bod varu binárních směsí
  - Kondenzace plynů zvyšováním tlaku a chlazením
  - Sublimace a rozpustnost jódu
  - Destilace s vodní párou
  - Určení počtu teoretických pater destilační kolony
  - Frakční destilace kloboučkovou kolonou
  - Rozpustnost dvou částečně mísitelných kapalin
  - Oblast omezené mísitelnosti v ternárním systému
     
   

Struktura a vlastnosti atomů

  - Franckův - Hertzův pokus s Ne
  - Franckův - Hertzův pokus s Hg
  - Jemná struktura spektrální čáry
  - Balmerova série, určení Rydbergovy konstanty
  - Specifický náboj elektronu -e/m
  - Sternův - Gerlachův pokus
  - Disperze a rozlišovací schopnost mřížkového spektrometru
  - Index lomu, disperze a rozlišovací schopnost hranolového spektrometru
  - Základní principy jaderné magnetické rezonance
     
   

Analytická chemie

     
   

Titrace

  - Redoxní objemová titrace, cerimetrie
  - Titrační křivky a tlumicí kapacita
  - Konduktometrická titrace
  - Titrace polyvalentní kyseliny silnou zásadou
  - pH-titrace
     
   

Elektrogravimetrie

  - Elektrogravimetrické určování mědi
     
   

Chromatografie

  - Separace pomocí tenkovrstvé chromatografie
  - Separace pomocí plynové chromatografie
  - Separace pomocí sloupcové chromatografie
     
   

Spektroskopie

     
   

Rentgenová fluorescenční analýza

  - Kvalitativní rentgenová fluorescenční spektroskopie kovů, Moseleyův zákon
  - Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
  - Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza práškových vzorků
  - Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
  - Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza roztoků
     
   

Jaderná magnetická rezonance

  - Základní principy jaderné magnetické rezonance
  - Relaxační časy v jaderné magnetické rezonanci
     
   

Fotometrie a fotochemie

  - Absorpce světla, UV-VIS spektroskopie
  - Absorpční spektrum a pKa hodnoty p-methoxyfenolu
  - Analýza roztoků a směsí pomocí spektrometru
     
   

Průmyslová chemie

     
   

Plyny

  - Příprava amoniaku z prvků Haberovým - Boschovým procesem
  - Příprava oxidu dusičitého spalováním amoniaku Ostwaldovým procesem
  - Příprava kyseliny sírové kontaktním procesem
     
   

Ochrana prostředí

  - Elektrostatické čištění kouřových plynů
     
   

Petrochemie

  - Krakování uhlovodíků
  - Určení výhřevnosti topného oleje a celkové výhřevnosti olivového oleje
  - Určení počtu teoretických pater destilační kolony
  - Frakční destilace kloboučkovou kolonou
     
   

Metalurgie

  - Příprava železa z kyslíkatých rud
  - Redoxní reakce mezi kovy a oxidy kovů
     
   

Biochemie a biotechnologie

     
   

Biochemie

  - Určení izoelektrického bodu různých aminokyselin
  - Kinetika enzymů a stanovení Michaelisovy konstanty
  - Kompetitivní inhibice enzymů
  - Kinetika enzymů, inhibice a otrava enzymů
  - Aktivita enzymu katalázy
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner