Header

Fyzikální pokusy

 • Mechanika
 • Mechanické kmitání a vlnění, akustika
 • Termodynamika
 • Elektřina a magnetismus
 • Světlo a optika
 • Kvantová fyzika
 • Atomová fyzika
 • Molekulová fyzika a fyzika pevných látek
 • Nanofyzika
 • Radioaktivita, jaderná a částicová fyzika
 • Fyzika rentgenového záření
 • Laserová fyzika a fotonika


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku.

  obj. číslo popis
   

Mechanika

     
   

Měřící technika

  - Měření základních veličin, rozměrů, hmotnosti a času
  - Měření rozměrů a křivosti
     
   

Pohyb po přímce

  - Newtonův zákon síly
  - Volný pád
     
   

Pohyb v rovině a prostoru

  - Šikmý vrh
     
   

Hybnost a ráz

  - Balistické kyvadlo
  - Zákon zachování hybnosti
  - Zákon zachování hybnosti ve dvou dimenzích
     
   

Otáčivý pohyb

  - Moment setrvačnosti a úhlové zrychlení
  - Odstředivá síla
  - Zákon zachování mechanické energie, Maxwellův setrvačník
  - Moment setrvačnosti tělesa a Steinerova věta
  - Zákony setrvačníku, setrvačník s protizávažím
  - Zákony setrvačníku, Magnův gyroskop
     
   

Statická rovnováha a pružnost

  - Moment síly
  - Modul pružnosti v tahu
  - Mechanická hystereze
  - Hookeův zákon
  - Torzní kmity a modul pružnosti ve smyku
  - Moment setrvačnosti a torzní kmity
     
   

Tíha a gravitace

  - Určení gravitační konstanty Cavendishovými vahami
  - Volný pád
  - Matematické kyvadlo
  - Reverzní kyvadlo
  - Machovo kyvadlo
     
   

Mechanika kapalin a plynů

  - Hustota kapalin
  - Anomálie vody
  - Hladina rotující kapaliny
  - Měření viskozity kapalin rotačním viskozimetrem
  - Měření viskozity kapalin kuličkovým viskozimetrem
  - Měření povrchového napětí
  - Barometrická rovnice
  - Mechanika proudění
  - Měření proudění, ultrazvukový Dopplerův jev
     
   

Mechanické kmitání a vlnění akustika

     
   

Kmitavý pohyb

  - Matematické kyvadlo
  - Reverzní kyvadlo
  - Kyvadlo s velkou výchylkou
  - Machovo kyvadlo
  - Chaotické kyvadlo
  - Foucaltovo kyvadlo
  - Spřažená kyvadla
  - Harmonické kmity paralelně nebo sériově spojených pružin
  - Nucené kmity Pohlova oscilátoru
  - Torzní kmity a modul pružnosti ve smyku
     
   

Vlnění

  - Šíření periodicky buzené postupné příčné vlny
  - Fázová rychlost vln na laně
  - Interference a difrakce vodních vln
  - Kmitání strun
  - Chladniho obrazce
     
   

Akustika

  - Rychlost zvuku ve vzduchu
  - Rezonanční frekvence Helmholtzova rezonátoru
  - Dopplerův jev
  - Rychlost zvuku v kapalině
  - Teplotní závislost rychlosti ultrazvuku v kapalinách
  - Absorpce ultrazvuku ve vzduchu
  - Fázová a grupová rychlost ultrazvuku v kapalinách
  - Difrakce ultrazvuku na zónové desce, konstrukce Fresnelovy zóny
  - Určení vlnové délky ustáleného ultrazvukového vlnění
  - Interference ultrazvuku na Lloydově zrcadle
  - Ultrazvukový Michelsonův interferometr
  - Difrakce ultrazvuku na hraně
  - Ultrazvuková echografie, A-obraz
  - Ultrazvuková echografie, B-obraz
  - Rychlost ultrazvuku v pevný látkách
  - Zeslabení ultrazvuku v pevný látkách
  - Ultrazvukové příčné vlny v pevný látkách
     
   

Termodynamika

     
   

Teplota a kinetická teorie plynů

  - Stavová rovnice ideálních plynů
  - Maxwellovo rozdělení rychlostí
  - Tlak vodní páry při vysokých teplotách
  - Tlak vodní páry při teplotách nižších než 100°C, molární skupenské teplo varu
  - Barometrická rovnice
     
   

Teplo, práce a první termodynamický zákon

  - Tepelná kapacita plynů
  - Stavová rovnice a kritický bod
  - Poissonova konstanta plynů, Flammersfeldův oscilátor
  - Jouleův-Thomsonův jev
  - Tepelná kapacita kovů
  - Mechanický ekvivalent tepla
  - Elektrický ekvivalent tepla
  - Zvýšení teploty varu roztoků
  - Snížení teploty tuhnutí roztoků
  - Chlazení vypařováním
  - Stefanův-Boltzmannův zákon vyzařování
  - Záření černého tělesa
  - Tepelná a elektrická vodivost kovů
  - Solární kolektor
  - Izotermicko - izochorický cyklus
  - Stirlingův stroj
  - Polovodičový termogenerátor, Seebeckův jev
  - Tepelné čerpadlo, Peltierův jev
     
   

Tepelné stroje, entropie a druhý termodynamický zákon

  - Tepelné čerpadlo
  - Stirlingův stroj
     
   

Teplotní vlastnosti a tepelné procesy

  - Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin
  - Anomálie vody
  - Tlak vodní páry při vysokých teplotách
  - Tlak vodní páry při teplotách nižších než 100°C, molární skupenské teplo varu
  - Tepelná a elektrická vodivost kovů
  - Solární kolektor
  - Chlazení vypařováním
  - Poissonova konstanta plynů, Flammersfeldův oscilátor
  - Tepelná kapacita kovů
  - Tepelné záření těles, Leslieho kostka
  - Zvýšení teploty varu roztoků
  - Snížení teploty tuhnutí roztoků
     
   

Elektřina a magnetizmus

     
   

Elektrický náboj a elektrické pole

  - Elektrické pole a potenciál v deskovém kondenzátoru
  - Coulombův zákon a zdánlivý náboj
  - Elektrický potenciál a elektrická intenzita kulového vodiče
  - Určení elementárního náboje v Millikanově pokusu
  - Elektronová spinová rezonance
  - Charakteristiky triody
     
   

Kapacita, dielektrikum, elektrická energie, akumulace

  - Elektrické pole a potenciál v deskovém kondenzátoru
  - Přechodové jevy v kondenzátoru
  - Přechodové jevy v kondenzátoru a cívce
  - Elektrická kapacita kulového vodiče a kulového kondenzátoru
  - Permitivita různých látek
  - Faradayovy zákony
  - Charakteristika a účinnost palivového článku a elektrolyzéru PEM
     
   

Elektrický proud, elektrický odpor, obvody stejnosměrného proudu

  - Měření malých elektrických odporů, Ohmův zákon
  - Ohmův zákon
  - Wheatstoneův můstek
  - Kirchhoffovy zákony
  - Přechodové jevy v kondenzátoru
  - Teplotní závislost rezistorů a diod
  - Polovodičový termogenerátor, Seebeckův jev
  - Charakteristiky solárního článku
  - Charakteristiky polovodičových součástek
  - Charakteristika a účinnost palivového článku a elektrolyzéru PEM
  - Vodiče druhé třídy
  - Přenos náboje kapkami vody
     
   

Magnetické pole, magnetická síla

  - Měření síly působící na vodič proudu
  - Magnetické pole Země
  - Magnetické pole cívek a Biotův - Savartův zákon
  - Magnetické pole Helmholtzovy dvojcívky
  - Magnetický moment v magnetickém poli
  - Magnetické pole vně přímého vodiče
  - Magnetické pole uvnitř vodiče
  - Ferromagnetická hystereze
  - Měření magnetostrikce Michelsonovým interferometrem
  - Hallův jev v n-Ge a p-Ge
  - Hallův jev v kovech
     
   

Zdroje magnetického pole

  - Magnetické pole Země
  - Magnetické pole vně přímého vodiče
  - Magnetické pole cívek a Biotův - Savartův zákon
  - Magnetické pole Helmholtzovy dvojcívky
  - Ferromagnetická hystereze
     
   

Elektromagnetická indukce a Faradayův zákon

  - Transformátor
  - Magnetická indukce, cívka v cívce
  - Magnetická indukce, pohyblivý magnet, nepohyblivá cívka
  - Magnetická indukce, nepohyblivý magnet, pohyblivá cívka
  - Waltenhofenovo kyvadlo
     
   

Indukčnost, elektromagnetické kmity, obvody střídavého proudu

  - Vlastní indukčnost solenoidu
  - Cívka v obvodu střídavého proudu
  - Kondenzátor v obvodu střídavého proudu
  - Obvod RLC
  - Usměrňovací obvody
  - Filtr RC
  - Hornofrekvenční a dolnofrekvenční propust
  - Můstek RLC
  - Rezistance, fázový posun a výkon střídavého proudu
  - Thomsonova trubice
  - Výukový osciloskop
     
   

Maxwellovy rovnice, magnetizmus, elektromagnetické vlny

  - Ferromagnetická hystereze
  - Ferromagnetizmus, paramagnetizmus a diamagnetizmus
  - Měření magnetostrikce Michelsonovým interferometrem
  - Polarizace mikrovln
  - Odraz, průchod a lom mikrovln
  - Šíření mikrovln, závislost na vzdálenosti
  - Stojaté vlnění v pásmu mikrovln
  - Zachování energie při odrazu a průchodu mikrovln
  - Difrakce a interference mikrovln
     
   

Světlo a optika

     
   

Podstata a šíření světla

  - Měření rychlosti světla
  - Závislost osvětlení na vzdálenosti
  - Lambertův zákon
  - Disperze a rozlišovací schopnost mřížkového spektrometru
  - Index lomu, disperze a rozlišovací schopnost hranolového spektrometru
  - Teorie odrazu a Fresnelovy vztahy
  - Vláknová optika
     
   

Zobrazovací rovnice čočky a optické přístroje

   

Difrakce a interference

  - Disperze a rozlišovací schopnost mřížkového spektrometru
  - Index lomu, disperze a rozlišovací schopnost hranolového spektrometru
  - Spektrofotometr
  - Interference světla
  - Newtonovy kroužky
  - Difrakce na zónové destičce, konstrukce Fresnelovy zóny
  - Michelsonův interferometr
  - Určení koherence a šířky spektrální čáry Michelsonovým interferometrem
  - Určení indexu lomu vzduchu a CO2 Michelsonovým interferometrem
  - Michelsonův interferometr, vysoké rozlišení
  - Měření rychlosti světla Fabry-Perotovým interferometrem
  - Studium módů optického rezonátoru Fabry-Perotovým interferometrem
  - Difrakce světla na štěrbině a hraně
  - Difrakce na kruhovém otvoru a kruhové překážce
  - Difrakce na vícenásobných štěrbinách a mřížce
  - Difrakce na soustavách štěrbin a dvojštěrbin
  - Difrakce na štěrbině a vlákně, Babinetův teorém
  - Fourierovská optika, uspořádání 2f
  - Fourierovská optika, uspořádání 4f, optická filtrace
  - Kvantové vymazání, Mach - Zehnderův interferometr
  - Difrakce světla na štěrbině a relace neurčitosti
  - Měření magnetostrikce Michelsonovým interferometrem
  - Určení mezirovinných vzdáleností v monokrystalech NaCl s různou orientací
  - Studium krystalové struktury Laueovou metodou
     
   

Polarizace

  - Polarizace čtvrtvlnovou destičkou
  - Teorie odrazu a Fresnelovy vztahy
  - Malusův zákon
  - Polarimetrie
  - Faradayův jev
     
   

Kvantová fyzika

     
   

Kvantové vymazání

  - Kvantové vymazání s Mach - Zehnderovým interferometrem
     
   

Relace neurčitosti

  - Difrakce světla na štěrbině a relace neurčitosti
     
   

Elementární náboj

  - Určení elementárního náboje v Millikanově pokusu
     
   

Specifický náboj elektronu

  - Specifický náboj elektronu -e/m
     
   

Franckův - Hertzův pokus

  - Franckův - Hertzův pokus s Hg
  - Franckův - Hertzův pokus s Ne
     
   

Planckovo kvantum účinku

  - Fotoelektrický jev s interferenčními filtry
  - Fotoelektrický jev s difrakční mřížkou
  - Určení Planckovy konstanty z Duaneova - Huntova zákona
     
   

Sternův - Gerlachův pokus

  - Sternův - Gerlachův pokus
     
   

Zeemanův jev

  - Zeemanův jev normální a anomální
     
   

Jaderná magnetická rezonance, elektronová spinová rezonance

  - Základní principy jaderné magnetické rezonance
  - Relaxační časy v jaderné magnetické rezonanci
  - Prostorové kódování v jaderné magnetické rezonanci
  - Zobrazování pomocí jaderné magnetické rezonance, 2D
  - Zobrazování pomocí jaderné magnetické rezonance, 3D
  - Elektronová spinová rezonance
  - Jaderná spinová rezonance
     
   

Difrakce elektronů

  - Difrakce elektronů na grafitu
     
   

Comptonův jev

  - Comptonův jev u rtg
  - Comptonův jev u Cs-137
     
   

Atomová fyzika

     
   

Jednoelektronová a dvojelektronová spektra

  - Jemná struktura spektrální čáry
     
   

Balmerova série, určení Rydbergovy konstanty

  - Balmerova série, určení Rydbergovy konstanty
  - Emisní dvojelektronová spektra atomů He a Hg
  - Kritické potenciály hélia
  - Absorpční spektra
     
   

Rentgenová fluorescence a Moseleyův zákon

  - Rentgenová fluorescence a Moseleyův zákon
  - Charakteristické rentgenové záření a Moseleyův zákon
  - Absorpční hrana rentgenového záření a Moseleyův zákon
     
   

Charakteristické rentgenové záření

  - Charakteristické rentgenové záření Cu
  - Charakteristické rentgenové záření Mo
  - Charakteristické rentgenové záření Fe
  - Charakteristické rentgenové záření W
     
   

Rozštěpení K-alfa rentgenového záření

  - Rozštěpení dubletu K-alfa rentgenového záření Mo
  - Rozštěpení dubletu K-alfa rentgenového záření Fe
     
   

Molekulová fyzika a fyzika pevných látek

     
   

Magnetostrikce

  - Měření magnetostrikce Michelsonovým interferometrem
     
   

Termoelektrické jevy

  - Polovodičový termogenerátor a Seebeckův jev
     
   

Hallův jev

  - Hallův jev v n-Ge a p-Ge
  - Hallův jev v kovech
     
   

Zakázaný pás

  - Šířka zakázaného pásu v Ge
     
   

Určení mřížkových parametrů Laueovou metodou

  - Určení mezirovinných vzdáleností v krystalech NaCl s různou orientací
     
   

Určení mřížkových parametrů Debye - Scherrerovou metodou

  - Určení mřížkových parametrů kubických krystalů
  - Určení mřížkových parametrů hexagonálních krystalů
     
   

Studium struktury monokrystalů

  - Studium krystalové struktury Laueovou metodou
     
   

Studium struktury práškových vzorků

  - Difrakční záznam práškových vzorků se třemi kubickými Bravaisovými mřížkami
  - Difrakční záznam práškových vzorků s diamantovou strukturou
  - Difrakční záznam práškových vzorků s hexagonální mřížkou
  - Difrakční záznam práškových vzorků s tetragonální mřížkou
  - Difrakční záznam práškových vzorků s kubickou mřížkou
     
   

Měření energetické disperze absorpčních hran

  - Měření energetické disperze K- a L-absorpčních hran
     
   

Určení mřížkových parametrů energeticky citlivým detektorem rtg

  - Určení mřížkových parametrů monokrystalu energeticky citlivým detektorem rtg
     
   

Duane - Huntův zákon

  - Ověření Duaneova - Huntova zákona energeticky citlivým detektorem rtg
     
   

Nanofyzika

     
   

Řádkovací tunelový mikroskop

  - Rozlišení atomů povrchu grafitu pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu
     
   

Mikroskop atomové síly

  - Základní metody zobrazování nanostruktur pomocí mikroskopu atomové síly
     
   

Radioaktivita, jaderná a částicová fyzika

     
   

Poissonovo a Gaussovo rozdělení

  - Poissonovo a Gaussovo rozdělení a vliv mrtvé doby detektoru
     
   

Energie částic alfa, Rutherfordův experiment

  - Spektrum záření alfa různých zdrojů
  - Rutherfordův pokus
  - Jemná struktura spektra záření alfa Am-241
  - Studium spektra záření alfa Ra-226
  - Úbytek energie částic alfa při průletu plynem
     
   

Částice beta, absorpce elektronů

  - Absorpce záření beta
  - Spektroskopie záření beta
     
   

Energie částic gama, Comptonův jev

  - Dolet a absorpce částic beta a gama
  - Závislost absorpčního koeficientu záření gama na energii
  - Comptonův jev
  - Vnitřní konverze v Ba-137m
  - Účinný průřez fotoelektrického a Comptonova jevu
  - Rentgenová fluorescence a Moseleyův zákon
     
   

Charakteristika Geigerovy - Muellerovy trubice

  - Charakteristika Geigerovy - Muellerovy trubice pro rentgenové záření
     
   

Zviditelnění radioaktivního záření

  - Zviditelnění radioaktivního záření difúzní mlžnou komorou
     
   

Fyzika rentgenového záření

     
   

Charakteristické rentgenové záření

  - Charakteristické rentgenové záření Cu
  - Charakteristické rentgenové záření Mo
  - Charakteristické rentgenové záření Fe
  - Charakteristické rentgenové záření W
  - Závislost intenzity charakteristického záření na anodovém proudu a napětí
  - Monochromatizace rentgenového záření Mo
  - Monochromatizace rentgenového záření Cu
  - Rozštěpení dubletu K-alfa rentgenového záření Mo
  - Rozštěpení dubletu K-alfa rentgenového záření Fe
  - Určení Planckovy konstanty z Duaneova - Huntova zákona
  - Charakteristické rentgenové záření a Moseleyův zákon
  - Charakteristika Geigerovy - Muellerovy trubice pro rentgenové záření
     
   

Comptonův rozptyl

  - Comptonův rozptyl rentgenového záření
     
   

Radiografie

  - Vliv anodového napětí a proudu na zobrazování objektů
  - Zviditelnění modelu cév pomocí kontrastní látky
  - Určení délky a polohy skrytého předmětu
     
   

Absorpce rentgenového záření, dozimetrie

  - Kvalitativní ověření absorpce rentgenového záření
  - Absorpce rentgenového záření
  - Absorpční hrana rentgenového záření a Moseleyův zákon
  - Dozimetrie rentgenového záření
     
   

Debye - Scherrerova difrakce

  - Určení mřížkových parametrů kubických krystalů
  - Určení mřížkových parametrů hexagonálních krystalů
  - Měření intenzity Debye - Scherrerových reflexí prášku kubického krystalu
  - Difrakční záznam práškových vzorků se třemi kubickými Bravaisovými mřížkami
  - Difrakční záznam práškových vzorků s diamantovou strukturou
  - Difrakční záznam práškových vzorků s hexagonální mřížkou
  - Difrakční záznam práškových vzorků s tetragonální mřížkou
  - Difrakční záznam práškových vzorků s kubickou mřížkou
  - Měření intenzity Debye - Scherrerových reflexí vzorku s texturou
     
   

Studium krystalové struktury Laueovou metodou

  - Určení mřížkových konstant monokrystalu
     
   

Rentgenová fluorescenční spektroskopie

  - Kalibrace energeticky citlivého detektoru rtg
  - Rozlišení energeticky citlivého detektoru rtg
  - Vlastní fluorescence energeticky citlivého detektoru rtg
  - Kvalitativní rentgenová fluorescenční spektroskopie kovů
  - Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
  - Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza práškových vzorků
  - Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza roztoků
  - Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza minerálů
  - Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
  - Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza roztoků
  - Určení tloušťky vrstvy pomocí rentgenové fluorescenční spektroskopie
  - Měření energetické disperze absorpčních hran
  - Určení mřížkových konstant monokrystalu energeticky citlivým detektorem rtg
  - Ověření Duaneova - Huntova zákona energeticky citlivým detektorem rtg
     
   

Rentgenová počítačová tomografie

  - Základy rentgenového digitálního zobrazování
  - Vliv zeslabení a kontrastu na kvalitu obrazu
  - Vliv intenzity svazku na kvalitu obrazu
  - Vliv rozlišení a detekovatelnosti detailu na kvalitu obrazu
  - Zásady rentgenového počítačového skenování
  - Nastavení detektoru
  - Optimalizace kvality rentgenového počítačového skenu
  - Utvrzování svazku a artefakty kovů
  - Hounsfieldovy jednotky
     
   

Laserová fyzika a fotonika

     
   

Módy optického rezonátoru

  - Studium módů optického rezonátoru Fabry - Perotovým interferometrem
     
   

Holografie

  - Holografický záznam a rekonstrukce vlnoplochy
     
   

Laser He-Ne

  - Vlastnosti laseru He-Ne
     
   

Laser Nd-YAG

  - Vlastnosti laseru Nd-YAG a optické čerpání
     
   

Vláknová optika

  - Přenos signálu optickým vláknem
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner