Header

Fyzikální pokusy


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku.

  obj. číslo popis
   

Mechanika

   

Měřící technika

  Měření základních veličin, rozměrů, hmotnosti a času
     
   

Statika

  P2120100 Moment síly
  P2120200 Modul pružnosti v tahu
  P2120300 Mechanická hystereze
     
   

Dynamika

  P2130101 Hookeův zákon
P2130111 Hookeův zákon
  P2130301 Newtonův zákon síly na vzduchové dráze
P2130305 Newtonův zákon síly na demonstrační dráze
P2130311 Newtonův zákon síly na vzduchové dráze
P2130315 Newtonův zákon síly na demonstrační dráze
  P2130501 Zákon zachování hybnosti na vzduchové dráze
P2130505 Zákon zachování hybnosti na demonstrační dráze
P2130511 Zákon zachování hybnosti na vzduchové dráze, interface Cobra3
P2130515 Zákon zachování hybnosti na demonstrační dráze, interface Cobra3
  P2130701 Volný pád
P2130711 Volný pád, interface Cobra3
  P2130901 Určení gravitační konstanty Cavendishovými vahami
  P2131100 Šikmý vrh
  P2131200 Balistické kyvadlo
  P2131301 Moment setrvačnosti a úhlové zrychlení, otáčivá dráha vzduchová
P2131305 Moment setrvačnosti a úhlové zrychlení, otáčivá dráha mechanická
P2131311 Moment setrvačnosti a úhlové zrychlení, otáčivá dráha vzduchová, interface Cobra3
P2131315 Moment setrvačnosti a úhlové zrychlení, otáčivá dráha mechanická, interface Cobra3
  P2131500 Moment síly a moment hybnosti
  P2131601 Odstředivá síla
P2131611 Odstředivá síla, interface Cobra3
  P2131800 Zákon zachování mechanické energie, Maxwellův setrvačník
  P2131900 Zákony setrvačníku, setrvačník s protizávažím
  P2132000 Zákony setrvačníku, Magnusův gyroskop
  P2132100 Matematické kyvadlo
  P2132200 Reverzní kyvadlo
  P2132301 Machovo kyvadlo
P2132311 Kyvadlo, interface Cobra3
  P2132501 Spřažená kyvadla
P2132511 Spřažená kyvadla, interface Cobra3
  P2132611 Harmonické kmity paralelně nebo sériově spojených pružin
  P2132701 Nucené kmity Pohlova oscilátoru
  P2132711 Určení rezonanční frekvence Pohlova oscilátoru Fourierovou analýzou
  P2132801 Momenty setrvačnosti různých těles a Steinerova věta
P2132811 Momenty setrvačnosti různých těles a Steinerova věta, interface Cobra3
  P2133000 Torzní kmity a modul pružnosti ve smyku
  P2133100 Moment setrvačnosti a torzní kmity
  P2133200 Šíření periodicky buzené postupné příčné vlny
  P2133300 Fázová rychlost vln na laně
  P2133400 Vlnové jevy na vodě
  P2133500 Interference a difrakce vodních vln
     
   

Mechanika kapalin a plynů

  P2140100 Hustota kapalin
  P2140200 Hladina rotující kapaliny
  P2140300 Měření viskozity kapalin rotačním viskozimetrem
  P2140400 Měření viskozity kapalin Höpplerovým viskozimetrem
  P2140500 Měření povrchového napětí kroužkovou metodou
  P2140611 Měření povrchového napětí odtrhávací metodou, interface Cobra3
  P2140700 Barometrická rovnice
  P2140800 Aerodynamický vztlak a odpor
     
   

Mechanické elastické vlnění

  P2150100 Kmitání strun
  P2150311 Rychlost zvuku ve vzduchu, interface Cobra3
  P2150401 Dopplerův jev
P2150411 Dopplerův jev, interface Cobra3
  P2150501 Chladniho obrazce
P2150515 Chladniho obrazce, interface Cobra3, modul generátor signálu
  P2150601 Měření rychlosti zvuku Kundtovou trubicí
P2150605 Měření rychlosti zvuku Kundtovou trubicí, generátor signálu digitální
P2150615 Měření rychlosti zvuku Kundtovou trubicí, interface Cobra3, modul generátor signálu
  P2150701 Určení vlnové délky a frekvence zvuku Quinckeovou trubicí, multimetr
P2150702 Určení vlnové délky a frekvence zvuku Quinckeovou trubicí, generátor signálu digitální
P2150715 Určení vlnové délky a frekvence zvuku Quinckeovou trubicí, interface Cobra3. modul generátor signálu
  P2150811 Rezonanční frekvence Helmholtzova rezonátoru, interface Cobra3
  P2150911 Interference zvukových vln, ustálené vlnění a difrakce na štěrbině, interface Cobra3
  P2151000 Optické měření rychlosti zvuku v kapalinách
  P2151100 Fázová a grupová rychlost ultrazvuku v kapalinách
  P2151200 Teplotní závislost rychlosti zvuku v kapalinách
  P2151300 Určení vlnové délky ustáleného ultrazvukového vlnění
  P2151400 Absorpce ultrazvuku ve vzduchu
  P2151515 Difrakce ultrazvuku na různých jednoduchých a dvojitých štěrbinách
  P2151615 Difrakce ultrazvuku na různých vícenásobných štěrbinách, interface Cobra3
  P2151715 Difrakce ultrazvuku na kruhovém otvoru a kruhové překážce, interface Cobra3
  P2151800 Difrakce ultrazvuku na zónové desce, konstrukce Fresnelovy zóny
  P2151915 Interference dvou identických zdrojů ultrazvuku
  P2152000 Interference ultrazvuku na Lloydově zrcadle
  P2152115 Určení rychlosti ultrazvuku, princip sonaru
  P2152200 Ultrazvukový Michelsonův interferometr
  P2152300 Difrakce ultrazvuku na hraně
  P2152415 Dopplerův jev u ultrazvuku
     
   

Optika

   

Geometrická optika

  P2210101 Měření rychlosti světla
  P2210111 P2210111Měření rychlosti světla, software measure
  P2210200 Zobrazovací rovnice čočky a optické přístroje
  P2210300 Disperze a rozlišovací schopnost hranolového a mřížkového spektroskopu
     
   

Interference

  P2220100 Interference světla
  P2220200 Newtonovy kroužky
P2220205 Newtonovy kroužky, optická základna
  P2220300 Měření interference světla na slídové destičce Pohlovou metodou
  P2220400 Difrakce na zónové destičce, konstrukce Fresnelovy zóny
  P2220500 Michelsonův interferometr
P2220505 Michelsonův interferometr, optická základna
  P2220600 Určení koherence a šířky spektrální čáry Michelsonovým interferometrem
  P2220700 Měření indexu lomu vzduchu a CO2 Michelsonovým interferometrem
P2220705 Měření indexu lomu vzduchu a CO2 Michelsonovým interferometrem, optická základna
  P2220800 Kvantové vymazání
  P2220900 Michelsonův interferometr, vysoké rozlišení
  P2221000 Měření Dopplerova jevu Michelsonovým interferometrem
  P2221100 Měření indexu lomu vzduchu Mach-Zehnderovým interferometrem
  P2221205 Měření rychlosti světla laseru Fabry-Perotovým interferometrem
P2221206 Studium módů optického rezonátoru Fabry-Perotovým interferometrem
     
   

Difrakce

  P2230100 Difrakce světla na štěrbině a relace neurčitosti
  P2230200 Difrakce světla na štěrbině a hraně
  P2230300 Rozdělení intenzity při difrakci na kruhovém otvoru a kruhové překážce
  P2230400 Rozdělení intenzity při difrakci na vícenásobných štěrbinách a mřížce
P2230405 Difrakce světla na dvojštěrbinách a vícenásobných štěrbinách, optická základna
  P2230500 Rozdělení intenzity při difrakci na soustavách štěrbin a dvojštěrbin
  P2230600 Rozdělení intenzity při difrakci na štěrbině a vlákně, Babinetův teorém
P2230605 Rozdělení intenzity při difrakci na štěrbině a vlákně, Babinetův teorém, optická základna
     
   

Fotometrie

  P2240201 Závislost osvětlení na vzdálenosti
P2240211 Závislost osvětlení na vzdálenosti, interface Cobra3
  P2240400 Lambertův zákon
     
   

Polarizace

  P2250100 Polarizace čtvrtvlnovou destičkou
P2250105 Polarizace čtvrtvlnovou destičkou, optická základna
  P2250200 Polarimetrie
  P2250300 Teorie odrazu a Fresnelovy vztahy
  P2250400 Malusův vztah
     
   

Užitá optika

  P2260100 Faradayův jev
  P2260106 Faradayův jev, optická základna, generátor signálu digitální
  P2260300 Holografický záznam a rekonstrukce vlnoplochy
  P2260511 Laserová dopplerovská anemometrie, interface Cobra3
  P2260701 Laser He-Ne
P2260705 Laser He-Ne, rozšířená sestava
  P2260800 Optické buzení
  P2260900 Laser Nd-YAG
  P2261000 Vláknová optika
  P2261100 Fourierovská optika, uspořádání 2f
  P2261200 Fourierovská optika, uspořádání 4f, optická filtrace
  P2261300 Měření magnetostrikce Michelsonovým interferometrem
     
   

Termodynamika

   

Teplotní roztažnost

  P2310100 Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin
     
   

Ideální a reálné plyny

  P2320101 Stavová rovnice ideálních plynů
  P2320115 Stavová rovnice ideálních plynů, interface Cobra3
  P2320201 Tepelná kapacita plynů
P2320211 Tepelná kapacita plynů, interface Cobra3
  P2320300 Maxwellovo rozdělení rychlostí
  P2320400 Stavová rovnice a kritický bod
  P2320500 Měření Poissonovy konstanty plynů Flammersfeldovým oscilátorem
  P2320600 Jouleův-Thomsonův jev
     
   

Kalorimetrie, třecí teplo

  P2330101 Tepelná kapacita kovů
P2330111 Tepelná kapacita kovů, interface Cobra3
  P2330200 Mechanický ekvivalent tepla
     
   

Fázové přechody

  P2340100 Tlak vodní páry při vysokých teplotách
  P2340200 Tlak vodní páry při teplotách nižších než 100°C, molární skupenské teplo varu
  P2340300 Zvýšení teploty varu roztoků
  P2340400 Snížení teploty tuhnutí roztoků
     
   

Transportní jevy

  P2350101 Stefanův-Boltzmannův zákon vyzařování, zesilovač
P2350115 Stefanův-Boltzmannův zákon vyzařování, interface Cobra3
  P2350200 Tepelná a elektrická vodivost kovů
     
   

Užitá termodynamika

  P2360100 Solární kolektor
  P2360200 Tepelné čerpadlo
  P2360300 Sdílení tepla, tepelné izolanty
  P2360401 Stirlingův stroj, osciloskop
P2360415 Stirlingův stroj, interface Cobra3
     
   

Elektřina a magnetismus

   

Stálé proudy

  P2410101 Měření malých elektrických odporů
P2410115 Ohmův zákon, interface Cobra3, modul generátor signálu
  P2410200 Wheatstoneův můstek
  P2410300 Vnitřní odpor a přizpůsobení zdroje napětí
  P2410401 Teplotní závislost rezistorů a diod, multimetr
P2410415 Teplotní závislost rezistorů a diod, interface Cobra3, modul generátor signálu
  P2410601 Měření síly, působící na vodič proudu, pomocí proudových vah, ampérmetr
P2410615 Měření síly, působící na vodič proudu, pomocí proudových vah, interface Cobra3
  P2410700 Polovodičový termogenerátor
  P2410800 Peltierův článek
  P2410901 Charakteristiky solárního článku
P2410915 Charakteristiky polovodičových součástek, interface Cobra3, modul generátor signálu
  P2411100 Charakteristika a účinnost palivového článku a elektrolyzéru PEM
  P2411200 Faradayovy zákony
  P2411315 Vodiče druhé třídy, interface Cobra3, modul generátor signálu
     
   

Elektrické pole

  P2420100 Elektrické pole a potenciál v deskovém kondenzátoru
  P2420201 Přechodové jevy v kondenzátoru
P2420215 Přechodové jevy v kondenzátoru a cívce, interface Cobra3, modul generátor signálu
  P2420300 Elektrická kapacita kulového vodiče a kulového kondenzátoru
  P2420401 Coulombův zákon a zdánlivý náboj
P2420415 Coulombův zákon, interface Cobra3
  P2420500 Elektrický potenciál a elektrická intenzita kulového vodiče137.000
  P2420600 Permitivita různých látek
     
   

Magnetické pole

  P2430100 Magnetické pole Země
  P2430201 Magnetické pole cívek a Biotův-Savartův zákon, teslametr
P2430215 Magnetické pole cívek a Biotův-Savartův zákon, interface Cobra3
  P2430301 Magnetické pole Helmholtzovy dvojcívky, teslametr
P2430315 Magnetické pole Helmholtzovy dvojcívky, interface Cobra3
  P2430400 Magnetický moment v magnetickém poli
  P2430500 Magnetické pole vně přímého vodiče
  P2430600 Magnetické pole uvnitř vodiče
  P2430711 Ferromagnetická hystereze, interface Cobra3
  P2430800 Měření magnetostrikce Michelsonovým interferometrem
     
   

Elektromagnetické pole

  P2440100 Transformátor
  P2440201 Elektromagnetická indukce, čítač
P2440215 Elektromagnetická indukce, interface Cobra3, modul generátor signálu
  P2440301 Vlastní indukčnost solenoidu, osciloskop
P2440311 Vlastní indukčnost solenoidu, interface Cobra3
  P2440401 Cívka v obvodu střídavého proudu, osciloskop
P2440411 Cívka v obvodu střídavého proudu, interface Cobra3
  P2440501 Kondenzátor v obvodu střídavého proudu, osciloskop
P2440515 Kondenzátor v obvodu střídavého proudu, interface Cobra3, modul generátor signálu
  P2440601 Obvod RLC, multimetr
P2440611 Obvod RLC, interface Cobra3
  P2440700 Usměrňovací obvody
  P2440800 Filtr RC
  P2440901 Hornofrekvenční a dolnofrekvenční propust, osciloskop
P2440915 Hornofrekvenční a dolnofrekvenční propust, interface Cobra3, modul generátor signálu
  P2441000 Můstek RLC
  P2441100 Rezistance, fázový posun a výkon v obvodu střídavého proudu
  P2441211 Vznik napětí při průchodu magnetu cívkou, interface Cobra3
     
   

Elektromagnetické kmity a vlny

  P2450200 Vázané kmitavé obvody
  P2450400 Interference mikrovln
  P2450500 Difrakce mikrovln
  P2450600 Difrakce a polarizace mikrovln
  P2450800 Mikrovlnné pole trychtýřové antény
  P2450900 Narušení úplného odrazu mikrovln
     
   

Fyzikální struktura hmoty

   

Fyzika elektronu

  P2510100 Určení elementárního náboje v Millikanově pokusu
  P2510200 Měrný náboj elektronu –e/m
  P2510311 Franckův-Hertzův pokus s Hg
P2510315 Franckův-Hertzův pokus s Ne
  P2510600 Jemná struktura spektrální čáry, jednoelektronová a dvojelektronová spektra
  P2510700 Balmerova série a určení Rydbergovy konstanty
  P2510800 Emisní dvojelektronová spektra atomů He a Hg
  P2511005 Zeemanův jev normální a anomální, elektromagnet
P2511007 Zeemanův jev normální a anomální, permanentní magnet
  P2511101 Sternův-Gerlachův pokus
P2511111 Sternův-Gerlachův pokus, PC interface
  P2511200 Elektronová spinová rezonance
  P2511300 Difrakce elektronů
     
   

Fyzika jádra

  P2520101 Poločas přeměny a radioaktivní rovnováha
P2520111 Poločas přeměny a radioaktivní rovnováha, interface Cobra3
  P2520311 Poissonovo a Gaussovo rozdělení četností impulzů a vliv mrtvé doby detektoru, interface Cobra3
  P2520400 Zviditelnění radioaktivního záření difúzní mlžnou komorou
  P2522015 Spektrum záření a různých zdrojů, multikanálový analyzátor
  P2522101 Rutherfordův pokus, čítač
P2522111 Rutherfordův pokus, interface Cobra3
P2522115 Rutherfordův pokus, multikanálový analyzátor
  P2522201 Jemná struktura spektra záření α^241 Am, zapisovač xyt
P2522211 Jemná struktura spektra záření α^241 Am, interface Cobra3
P2522215 Jemná struktura spektra záření α^241Am, multikanálový analyzátor
  P2522301 Studium spektra záření α^226Ra, zapisovač xyt
P2522311 Studium spektra záření α^226Ra, interface Cobra3
P2522315 Studium spektra záření α^226Ra, multikanálový analyzátor
  P2522401 Úbytek energie částic α při průletu plynem, zapisovač xyt
P2522411 Úbytek energie částic α při průletu plynem, interface Cobra3
P2522415 Úbytek energie částic α při průletu plynem, multikanálový analyzátor
  P2523100 Absorpce záření β
  P2523200 Spektroskopie záření β
  P2524101 Závislost četnosti impulzů na absorbátoru a vzdálenosti mezi zářičem β nebo γ a detektorem, Geiger-Müllerův čítač
P2524111 Závislost četnosti impulzů na absorbátoru a vzdálenosti mezi zářičem β nebo γ a detektorem, interface Cobra3
  P2524201 Závislost absorpčního koeficientu na energii záření γ, zapisovač xyt
P2524211 Závislost absorpčního koeficientu na energii záření γ, interface Cobra3
P2524215 Závislost absorpčního koeficientu na energii záření γ, multikanálový analyzátor
  P2524401 Comptonův jev, zapisovač xyt
P2524411 Comptonův jev, interface Cobra3
P2524415 Comptonův jev, multikanálový analyzátor
  P2524501 Vnitřní konverze ve ^137m Ba, zapisovač xyt
P2524511 Vnitřní konverze ve ^137m Ba, interface Cobra3
P2524515 Vnitřní konverze ve ^137m Ba, multikanálový analyzátor
  P2524601 Účinný průřez fotoelektrického a Comptonova jevu, zapisovač xyt
P2524611 Účinný průřez fotoelektrického a Comptonova jevu, interface Cobra3
P2524615 Účinný průřez fotoelektrického a Comptonova jevu, multikanálový analyzátor
  P2524701 Radiofluorescence a Moseleyův zákon, zapisovač xyt
P2524711 Radiofluorescence a Moseleyův zákon, interface Cobra3
P2524715 Radiofluorescence a Moseleyův zákon, multikanálový analyzátor
     
   

Fyzika pevných látek a plazmatu

  P2530101 Hallův jev v p-Ge
P2530111 Hallův jev v p-Ge, interface Cobra3
  P2530201 Hallův jev v n-Ge
P2530211 Hallův jev v n-Ge, interface Cobra3
  P2530300 Hallův jev v kovech
  P2530401 Šířka zakázaného pásu Ge, multimetr
P2530411 Šířka zakázaného pásu Ge, interface Cobra3
  P2531000 Úprava povrchu plazmatem
  P2531100 Elektrický průraz a Paschenova křivka
  P2532000 Zkoumání povrchu grafitu rastrovacím tunelovým mikroskopem
  P2532500 Zkoumání atomární struktury a defektů rastrovacím tunelovým mikroskopem
  P2537000 Drsnost a nanomorfologie kovových vzorků
     
   

Rentgenové záření

  P2540100 Charakteristické rentgenové záření Cu
  P2540200 Charakteristické rentgenové záření Mo
  P2540300 Charakteristické rentgenové záření Fe
  P2540400 Závislost intenzity charakteristického rentgenového záření na anodovém proudu a napětí
  P2540500 Monochromatizace rentgenového záření Mo
  P2540600 Monochromatizace rentgenového záření Cu
  P2540700 Rozštěpení dubletu Kα rentgenového záření Mo
  P2540800 Rozštěpení dubletu Kα rentgenového záření Fe
  P2540900 Určení Planckovy konstanty z Duaneova-Huntova zákona
  P2541000 Určení Rydbergovy konstanty z Moseleyova zákona měřením charakteristických rentgenových záření
  P2541100 Absorpce rentgenového záření
  P2541200 Určení Rydbergovy konstanty z Moseleyova zákona měřením absorpčních hran rentgenového záření, Geigerova-Müllerova trubice
  P2541300 Určení mezirovinných vzdáleností v monokrystalech NaCl s různou orientací
  P2541400 Určení mřížkových parametrů kubických krystalů Debyeovou-Scherrerovou metodou
  P2541500 Určení mřížkových parametrů hexagonálních krystalů Debyeovou-Scherrerovou metodou
  P2541600 Studium krystalové struktury Laueovou metodou
  P2541700 Comptonův rozptyl rentgenového záření, Geigerova-Müllerova trubice
  P2541800 Dozimetrie rentgenového záření
  P2541900 Zviditelnění modelu cév pomocí kontrastní látky
  P2542000 Určení délky a polohy skrytého předmětu
  P2542100 Difrakční záznam práškových vzorků s kubickými Bravaisovými mřížkami
  P2542200 Difrakční záznam práškových vzorků s diamantovou strukturou
  P2542300 Difrakční záznam práškových vzorků s hexagonální mřížkou
  P2542400 Difrakční záznam práškových vzorků s tetragonální mřížkou
  P2542500 Difrakční záznam práškových vzorků s kubickou mřížkou
  P2542600 Měření intenzity Debye-Scherrerových reflexí práškového vzorku
  P2542700 Měření intenzity Debye-Scherrerových reflexí vzorku s texturou
  P2542800 Charakteristické rentgenové záření W
  P2544000 Užití energeticky citlivého detektoru rtg ve spektroskopii
  P2544100 Energetické rozlišení detektoru rtg ve spojení s multikanálovým analyzátorem
  P2544200 Vlastní fluorescence energeticky citlivého detektoru rtg
  P2544500 Kvalitativní rentgenová fluorescenční spektroskopie kovů
  P2544600 Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
  P2544700 Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza práškových vzorků
  P2544800 Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza kapalin
  P2545000 Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
  P2545100 Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza kapalin
  P2545200 Určení tloušÅ¥ky vrstvy pomocí rentgenové fluorescenční spektroskopie
  P2546000 Comptonův rozptyl rentgenového záření, energeticky citlivý detektor rtg
  P2546100 Určení Rydbergovy konstanty z Moseleyova zákona měřením absorpčních hran rentgenového záření, energeticky citlivý detektor rtg
  P2546200 Určení mřížkových parametrů monokrystalu pomocí energeticky citlivého detektoru rtg
  P2546300 Ověření Duaneova-Huntova zákona pomocí energeticky citlivého detektoru rtg
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. TomᚠLešner