Header

Chemické pokusy

  • Obecná chemie
  • Anorganická chemie
  • Organická chemie
  • Fyzikální chemie
  • Analytická chemie
  • Spektroskopie
  • Průmyslová chemie
  • Biochemie a biotechnologie


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku.

  obj. číslo popis
   

Obecná chemie

     
   

Chemická rovnováha

  P3031001 Rovnováha při vytváření komplexů
  P3030960 Disociační rovnováha
  P3030862 Součin rozpustnosti
  P3031101 Disociační konstanta
     
   

Molární hmotnost

  P3010401 Určení molární hmotnosti pomocí stavové rovnice ideálního plynu
  P3010501 Určení molární hmotnosti kapaliny
  P3022000 Určení molární hmotnosti měřením snížení teploty tuhnutí roztoků
  P3031900 Určení molární hmotnosti měřením zvýšení teploty varu roztoků
     
   

Kyseliny a zásady

  P3020861 Určení neutralizační entalpie
  P3061660 Titrační křivky a tlumicí kapacita
  P3121260 Titrace polyvalentní kyseliny silnou zásadou
     
   

Roztoky a směsi

  P3030501 Rozpustnost dvou částečně mísitelných kapalin
  P3030862 Součin rozpustnosti
  P3030960 Disociační rovnováha
  P3031101 Disociační konstanta
  P3021001 Zvýšení bodu varu, Raoultův zákon
  P3021101 Snížení bodu tuhnutí
  P3030601 Oblast omezené mísitelnosti v ternárním systému
     
   

Redoxní reakce

  P3100300 Redukce, redukční činidlo a proces redukce
  P3110400 Oxid sírový, výroba kyseliny sírové kontaktním způsobem
  P3110500 Výroba železa z oxidických rud
  P3110600 Redoxní reakce mezi kovy a oxidy kovů
  P3121060 Redoxní objemová titrace, cerimetrie
     
   

Stechiometrie

  P3111000 Avogadrův zákon
  P3121660 Briggs-Rauscherova oscilační reakce
     
   

Anorganická chemie

     
   

Chemie kovů

  P3110600 Redoxní reakce mezi kovy a oxidy kovů
  P1310500 Elektrolýza roztavených solí
     
   

Koordinační chemie

  P3031001 Rovnováha při vytváření komplexů, rovnovážná konstanta
     
   

Organokovová chemie

  P3101000 Halogenderiváty, Grignardovo činidlo
  P3101100 Halogenderiváty, Wurtzova reakce - ethyllithium
     
   

Chemie pevných látek a krystalografie

  P2541301 Určení mezirovinných vzdáleností v krystalech NaCl s různou orientací
  P2541401 Určení parametrů kubických krystalů Debye-Scherrerovou metodou
  P2541501 Určení parametrů hexagonálních krystalů Debye-Scherrerovou metodou
  P2541601 Studium krystalové struktury Laueovou metodou
  P2542101 Difrakční záznam vzorků se třemi kubickými Bravaisovými mřížkami
  P2542301 Difrakční záznam práškových vzorků s hexagonální mřížkou
  P2542401 Difrakční záznam práškových vzorků s tetragonální mřížkou
  P2542501 Difrakční záznam práškových vzorků s kubickou mřížkou
  P2542201 Difrakční záznam práškových vzorků s diamantovou mřížkou
  P2532000 Rozlišení atomů povrchu grafitu pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu
  P2538000 Základní metody zobrazování nanostruktur pomocí mikroskopu atomové síly
     
   

Organická chemie

     
   

Organická syntéza

  P3101100 Halogenderiváty, Wurtzova reakce - ethyllithium
  P3101300 Bromace toluenu
  P3101500 Příprava kyseliny p-toluensulfonové
  P3101600 Cannizzarova reakce, reakce benzaldehydu s ethylenglykolem
  P3101000 Halogenderiváty, Grignardovo činidlo
     
   

Destilace a purifikace

  P3031251 Destilace s vodní párou
  P3120200 Kvantitativní určení tuku Soxhletovou extrakcí
  P3120400 Separace pomocí tenkovrstvé chromatografie
  P3031760 Separace pomocí plynové chromatografie
  P3120300 Separace pomocí sloupcové chromatografie
  P3031660 Frakční destilace kloboučkovou kolonou
  P3031501 Určení počtu teoretických pater destilační kolony
  P1308962 Určení obsahu alkoholu ve víně
     
   

Fyzikální chemie

     
   

Zákony plynů

  P2320162 Stavová rovnice ideálních plynů
  P3022100 Gay-Lussacův zákon o slučování plynů
  P2320400 Stavová rovnice a kritický bod
     
   

Kinetická teorie

  P2320300 Maxwellovo rozdělení rychlostí
     
   

Viskozita

  P2140300 Měření viskozity kapalin rotačním viskozimetrem
  P2140400 Měření viskozity kapalin kuličkovým viskozimetrem
  P3010601 Určení molekulové hmotnosti polymeru měřením vnitřní viskozity
     
   

Termochemie a kalorimetrie

  P2320201 Tepelná kapacita plynů
  P3020501 Parciální molární objemy
  P3021401 Určení spalné entalpie kalorimetrickou bombou
  P3021501 Určení slučovacího tepla vody
  P3021661 Určení slučovací entalpie CO2 a CO, Hessův zákon
  P3021701 Určení výhřevnosti topného oleje a celkové výhřevnosti olivového oleje
  P2310100 Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin
  P3020461 Určení entalpie vypařování kapalin
  P3020761 Určení hydratační entalpie elektrolytu
  P3020861 Určení neutralizační entalpie
  P3020661 Určení směšovací entalpie binárních směsí kapalin
  P2320500 Poissonova konstanta plynů, Flammersfeldův oscilátor
  P3021301 Určení výhřevnosti pevných a plynný paliv v horizontálním kalorimetru
  P3020961 Určení entalpie tání čisté látky
  P3040801 Adsorpční izotermy
     
   

Chemická kinetika

  P3050201 Reakční rychlost a aktivační energie kyselé hydrolýzy octanu ethylnatého
  P3050301 Kinetika inverze sacharózy
  P4120360 Kinetika enzymů a stanovení Michaelisovy konstanty
  P4120560 Kinetika enzymů, inhibice a otrava enzymů
  P3070601 Studium kinetiky reakce pomocí spektrometru
  P3121660 Briggs-Rauscherova oscilační reakce
     
   

Elektrochemie

  P3060560 Teplotní závislost vodivosti
  P3060660 Vodivost silných a slabých elektrolytů
  P3060862 Stanovení aktivitního koeficientu měřením vodivosti
  P3060962 Nernstova rovnice
  P3062101 Určení Faradayovy konstanty
  P3062201 Elektrogravimetrické určování mědi
  P3061861 Elektrodová kinetika, vodíkové přepětí kovů
     
   

Fázová rovnováha

  P3021060 Zvýšení bodu varu, Raoultův zákon
  P3021101 Snížení bodu tuhnutí
  P3030401 Bod varu binárních směsí
  P3011400 Kondenzace plynů zvyšováním tlaku a chlazením
  P3031900 Sublimace a rozpustnost jódu
  P3031251 Destilace s vodní párou
  P3031501 Určení počtu teoretických pater destilační kolony
  P3031660 Frakční destilace kloboučkovou kolonou
  P3030501 Rozpustnost dvou částečně mísitelných kapalin
  P3030601 Oblast omezené mísitelnosti v ternárním systému
     
   

Struktura a vlastnosti atomů

  P2510315 Franckův - Hertzův pokus s Ne
  P2510311 Franckův - Hertzův pokus s Hg
  P2510600 Jemná struktura spektrální čáry, jedno- a dvojelektronová spektra
  P2510700 Balmerova série, určení Rydbergovy konstanty
  P2510200 Specifický náboj elektronu -e/m
  P2511101 Sternův - Gerlachův pokus
  P2210300 Disperze a rozlišovací schopnost mřížkového spektrometru
  P2210500 Index lomu, disperze a rozlišovací schopnost hranolového spektrometru
  P5942100 Základní principy jaderné magnetické rezonance
     
   

Analytická chemie

     
   

Titrace

  P3121060 Redoxní objemová titrace, cerimetrie
  P3061660 Titrační křivky a tlumicí kapacita
  P3060760 Konduktometrická titrace
  P3121260 Titrace polyvalentní kyseliny silnou zásadou
  P3061760 Potenciometrická pH-titrace
     
   

Elektrogravimetrie

  P3062201 Elektrogravimetrické určování mědi
     
   

Chromatografie

  P3120400 Separace pomocí tenkovrstvé chromatografie
  P3031760 Separace pomocí plynové chromatografie
  P3120300 Separace pomocí sloupcové chromatografie
     
   

Spektroskopie

     
   

Rentgenová fluorescenční analýza

  P2544501 Kvalitativní rentgenová fluorescenční spektroskopie kovů, Moseleyův zákon
  P2544601 Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
  P2544701 Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza práškových vzorků
  P2545001 Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
  P2545101 Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza roztoků
     
   

Jaderná magnetická rezonance

  P5942100 Základní principy jaderné magnetické rezonance
  P5942200 Relaxační časy v jaderné magnetické rezonanci
     
   

Fotometrie a fotochemie

  P3070101 Absorpce světla, UV-VIS spektroskopie
  P3070401 Absorpční spektrum a pKa hodnoty p-methoxyfenolu
  P3070501 Analýza roztoků a směsí pomocí spektrometru
     
   

Průmyslová chemie

     
   

Plyny

  P3110200 Příprava amoniaku z prvků Haberovým - Boschovým procesem
  P3110300 Příprava oxidu dusičitého spalováním amoniaku Ostwaldovým procesem
  P3110400 Příprava kyseliny sírové kontaktním procesem
     
   

Ochrana prostředí

  P1309200 Elektrostatické čištění kouřových plynů
     
   

Petrochemie

  P3110800 Krakování uhlovodíků
  P3021701 Určení výhřevnosti topného oleje a celkové výhřevnosti olivového oleje
  P3031501 Určení počtu teoretických pater destilační kolony
  P3031660 Frakční destilace kloboučkovou kolonou
     
   

Metalurgie

  P3110500 Příprava železa z kyslíkatých rud
  P3110600 Redoxní reakce mezi kovy a oxidy kovů
     
   

Biochemie a biotechnologie

     
   

Biochemie

  P4120160 Určení izoelektrického bodu různých aminokyselin
  P4120360 Kinetika enzymů a stanovení Michaelisovy konstanty
  P4120460 Kompetitivní inhibice enzymů
  P4120560 Kinetika enzymů, inhibice a otrava enzymů
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner