Header

Fyzikální pokusy

  • Mechanika
  • Mechanické kmitání a vlnění, akustika
  • Termodynamika
  • Elektřina a magnetismus
  • Světlo a optika
  • Moderní fyzika
  • Fyzika rentgenového záření
  • Laserová fyzika a fotonika


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku.

  obj. číslo popis
   

Mechanika

     
   

Měřící technika

  P2110105 Měření rozměrů a křivosti
     
   

Pohyb po přímce

  P2130305 Newtonův zákon síly, vozíčková dráha, světelné závory
  P2130380 Newtonův zákon síly, vozíčková dráha, videosoftware
  P2130702 Volný pád, časový spínač
  P2130780 Volný pád, videosoftware
     
   

Pohyb v rovině a prostoru

  P2131100 Šikmý vrh
  P2131180 Šikmý vrh, videosoftware
     
   

Hybnost a ráz

  P2131200 Balistické kyvadlo
  P2130505 Zákon zachování hybnosti, vozíčková dráha, světelné závory
     
   

Otáčivý pohyb

  P2131305 Moment setrvačnosti a úhlové zrychlení, světelná závora
  P2131601 Odstředivá síla, světelná závora
  P2131800 Zákon zachování mechanické energie, Maxwellův setrvačník, světelná závora
  P2131880 Zákon zachování mechanické energie, Maxwellův setrvačník, videosoftware
  P2131900 Zákony setrvačníku, setrvačník s protizávažím
  P2132860 Moment setrvačnosti tělesa a Steinerova věta, interface Cobra4
  P2133100 Torzní kmity a moment setrvačnosti, světelná závora
  P2133167 Torzní kmity a moment setrvačnosti, Cobra SMART senzor
     
   

Statická rovnováha a pružnost

  P2130101 Hookeův zákon
  P2120100 Moment síly
  P2120200 Modul pružnosti v tahu
  P2120300 Mechanická hystereze
  P2133000 Torzní kmity a modul pružnosti ve smyku
  P2133100 Torzní kmity a moment setrvačnosti, světelná závora
  P2133167 Torzní kmity a moment setrvačnosti, Cobra SMART senzor
     
   

Tíha a gravitace

  P2130901 Určení gravitační konstanty Cavendishovými vahami
  P2130702 Volný pád, časový spínač
  P2130780 Volný pád, videosoftware
  P2132200 Reverzní kyvadlo, světelná závora
     
   

Mechanika kapalin a plynů

  P2140100 Hustota kapalin
  P2140300 Měření viskozity kapalin rotačním viskozimetrem
  P2140400 Měření viskozity kapalin kuličkovým viskozimetrem
  P2140500 Měření povrchového napětí kroužkovou metodou
  P5140100 Mechanika proudění
  P5142100 Měření proudění, ultrazvukový Dopplerův jev
     
   

Mechanické kmitání a vlnění akustika

     
   

Kmitavý pohyb

  P2132100 Matematické kyvadlo
  P2132200 Reverzní kyvadlo
  P2132301 Machovo kyvadlo
  P2132560 Spřažená kyvadla, interface Cobra4
  P2132580 Spřažená kyvadla, videosoftware
  P2132660 Harmonické kmity paralelně nebo sériově spojených pružin, Cobra4
  P2132705 Nucené kmity Pohlova oscilátoru
  P2132785 Nucené kmity Pohlova oscilátoru, videosoftware
  P2133000 Torzní kmity a modul pružnosti ve smyku
  P2150501 Chladniho obrazce
     
   

Vlnění

  P2133200 Šíření periodicky buzené postupné příčné vlny
  P2133300 Fázová rychlost vln na laně
  P2133500 Interference a difrakce vodních vln
  P2150100 Kmitání strun
  P2150501 Chladniho obrazce
     
   

Akustika

  P2150305 Rychlost zvuku ve vzduchu, časový spínač
  P2150605 Rychlost zvuku ve vzduchu, Kundtova trubice
  P2150864 Rezonanční frekvence Helmholtzova rezonátoru
  P2150405 Dopplerův jev
  P5160200 Ultrazvuková echografie, A-obraz
  P5160300 Ultrazvuková echografie, B-obraz
  P5160100 Rychlost ultrazvuku v pevný látkách
  P2150100 Kmitání strun
     
   

Termodynamika

     
   

Teplota a kinetická teorie plynů

  P2320162 Stavová rovnice ideálních plynů
  P2320300 Maxwellovo rozdělení rychlostí
  P2340100 Tlak vodní páry při vysokých teplotách
  P2340200 Tlak vodní páry při teplotách nižších než 100°C, molární skupenské teplo varu
     
   

Teplo, práce a první termodynamický zákon

  P2320201 Tepelná kapacita plynů
  P2320400 Stavová rovnice a kritický bod
  P2320500 Poissonova konstanta plynů, Flammersfeldův oscilátor
  P2320600 Jouleův-Thomsonův jev
  P2330101 Tepelná kapacita kovů
  P2330200 Mechanický ekvivalent tepla
  P2340660 Chlazení vypařováním
  P2350101 Stefanův-Boltzmannův zákon, zesilovač
  P2350164 Stefanův-Boltzmannův zákon, interface Cobra4 Xpert-Link
  P2350200 Tepelná a elektrická vodivost kovů
  P2360100 Solární kolektor
  P2410700 Polovodičový termogenerátor, Seebeckův jev
  P2410800 Tepelné čerpadlo, Peltierův jev
     
   

Tepelné stroje, entropie a druhý termodynamický zákon

  P2360200 Tepelné čerpadlo
  P2320400 Stavová rovnice a kritický bod
  P2320500 Poissonova konstanta plynů, Flammersfeldův oscilátor
  P2360467 Stirlingův stroj
     
   

Teplotní vlastnosti a tepelné procesy

  P2310100 Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin
  P2340100 Tlak vodní páry při vysokých teplotách
  P2340200 Tlak vodní páry při teplotách nižších než 100°C, molární skupenské teplo varu
  P2350200 Tepelná a elektrická vodivost kovů
  P2360100 Solární kolektor
  P2340660 Chlazení vypařováním
  P2320500 Poissonova konstanta plynů, Flammersfeldův oscilátor
  P2330160 Tepelná kapacita kovů, interface Cobra4
  P2350400 Tepelné záření těles, Leslieho kostka
     
   

Elektřina a magnetizmus

     
   

Elektrický náboj a elektrické pole

  P2420100 Elektrické pole a potenciál v deskovém kondenzátoru
  P2420405 Coulombův zákon a zdánlivý náboj
  P2420500 Elektrický potenciál a elektrická intenzita kulového vodiče
  P2510100 Určení elementárního náboje v Millikanově pokusu
     
   

Kapacita, dielektrikum, elektrická energie, akumulace

  P2420100 Elektrické pole a potenciál v deskovém kondenzátoru
  P2420201 Přechodové jevy v kondenzátoru
  P2420264 Přechodové jevy v kondenzátoru a cívce
  P2420300 Elektrická kapacita kulového vodiče a kulového kondenzátoru
  P2420600 Permitivita různých látek
     
   

Elektrický proud, elektrický odpor, obvody stejnosměrného proudu

  P2350205 Elektrická vodivost kovů
  P2410101 Měření malých elektrických odporů, Ohmův zákon
  P2410200 Wheatstoneův můstek
  P2410500 Kirchhoffovy zákony
  P2420201 Přechodové jevy v kondenzátoru
  P2420264 Přechodové jevy v kondenzátoru a cívce
  P2410700 Polovodičový termogenerátor, Seebeckův jev
  P2410401 Teplotní závislost rezistorů a diod
  P2410901 Charakteristiky solárního článku
  P2410964 Charakteristiky polovodičových součástek
     
   

Magnetické pole, magnetická síla

  P2410601 Měření síly působící na vodič proudu
  P2430100 Magnetické pole Země
  P2430201 Magnetické pole cívek a Biotův - Savartův zákon
  P2430301 Magnetické pole Helmholtzovy dvojcívky
  P2430400 Magnetický moment v magnetickém poli
  P2430500 Magnetické pole vně přímého vodiče
  P2430605 Magnetické pole uvnitř vodiče
  P2430760 Ferromagnetická hystereze
     
   

Zdroje magnetického pole

  P2430100 Magnetické pole Země
  P2430500 Magnetické pole vně přímého vodiče
  P2430760 Ferromagnetická hystereze
     
   

Elektromagnetická indukce a Faradayův zákon

  P2440101 Transformátor
  P2440201 Magnetická indukce, cívka v cívce
  P2441264 Magnetická indukce, nepohyblivá cívka, pohyblivý magnet
     
   

Indukčnost, elektromagnetické kmity, obvody střídavého proudu

  P2440301 Vlastní indukčnost solenoidu, osciloskop
  P2440364 Vlastní indukčnost solenoidu, interface Cobra4 Xpert-Link
  P2440464 Cívka v obvodu střídavého proudu
  P2440564 Kondenzátor v obvodu střídavého proudu
  P2440664 Obvod RLC
  P2440700 Usměrňovací obvody
  P2440801 Filtr RC
  P2440964 Hornofrekvenční a dolnofrekvenční propust
  P2441005 Můstek RLC
     
   

Maxwellovy rovnice, magnetizmus, elektromagnetické vlny

  P2430760 Ferromagnetická hystereze
  P2430900 Ferromagnetizmus, paramagnetizmus a diamagnetizmus
  P2460601 Zachování energie při odrazu a průchodu mikrovln
     
   

Světlo a optika

     
   

Podstata a šíření světla

  P2210101 Měření rychlosti světla
  P2240260 Závislost osvětlení na vzdálenosti
  P2440410 Lambertův zákon
  P2210300 Disperze a rozlišovací schopnost mřížkového spektrometru
  P2210500 Index lomu, disperze a rozlišovací schopnost hranolového spektroskopu
  P2261000 Vláknová optika
     
   

Geometrická optika

  P2210201 Zobrazovací rovnice čočky a optické přístroje
     
   

Difrakce a interference

  P2210300 Disperze a rozlišovací schopnost mřížkového spektrometru
  P2210500 Index lomu, disperze a rozlišovací schopnost hranolového spektroskopu
  P2220101 Interference světla
  P2220201 Newtonovy kroužky
  P2220501 Michelsonův interferometr
  P2220601 Určení koherence a šířky spektrální čáry Michelsonovým interferometrem
  P2220910 Michelsonův interferometr, vysoké rozlišení
  P2430810 Měření magnetostrikce Michelsonovým interferometrem
  P2221210 Studium módů optického rezonátoru Fabry-Perotovým interferometrem
  P2230200 Difrakce světla na štěrbině a hraně
  P2230401 Difrakce na vícenásobných štěrbinách a mřížce
  P2230600 Difrakce na štěrbině a vlákně, Babinetův teorém
  P2220810 Kvantové vymazání
  P2230101 Difrakce světla na štěrbině a relace neurčitosti
  P2541301 Určení mezirovinných vzdáleností v monokrystalech NaCl s různou orientací
  P2541601 Studium krystalové struktury Laueovou metodou
     
   

Polarizace

  P2250101 Polarizace čtvrtvlnovou destičkou
  P2250310 Teorie odrazu a Fresnelovy vztahy
  P2250401 Malusův zákon
  P2250200 Polarimetrie
  P2260101 Faradayův jev
     
   

Moderní fyzika

     
   

Kvantová fyzika

  P2510100 Určení elementárního náboje v Millikanově pokusu
  P2510200 Specifický náboj elektronu -e/m
  P2510311 Franckův - Hertzův pokus s Hg
  P2510315 Franckův - Hertzův pokus s Ne
  P2510402 Planckovo kvantum účinku a fotoelektrický jev, interferenční filtry
  P2510502 Planckovo kvantum účinku a fotoelektrický jev, difrakční mřížka
  P2511101 Sternův - Gerlachův pokus
  P2511005 Zeemanův jev normální a anomální, elektromagnet
  P2511007 Zeemanův jev normální a anomální, permanentní magnet
  P5942100 Základní principy jaderné magnetické rezonance
  P5942200 Relaxační časy v jaderné magnetické rezonanci
  P5942300 Prostorové kódování v jaderné magnetické rezonanci
  P5942400 Zobrazování pomocí jaderné magnetické rezonance, 2D
  P5942500 Zobrazování pomocí jaderné magnetické rezonance, 3D
  P2511201 Elektronová spinová rezonance
  P2511301 Difrakce elektronů
  P2546001 Comptonův jev, měření energetické disperze
  P2541701 Comptonův jev
  P2540901 Určení Planckovy konstanty z Duaneova - Huntova zákona
     
   

Atomová fyzika

  P2510601 Jemná struktura spektrální čáry, jedno- a dvojelektronová spektra
  P2510700 Balmerova série a určení Rydbergovy konstanty
  P2510800 Emisní dvojelektronová spektra atomů He a Hg
  P2511500 Absorpční spektra
  P2524715 Rentgenová fluorescence a Moseleyův zákon
  P2541001 Charakteristické rentgenové záření a Moseleyův zákon
  P2541201 Absorpční hrana rentgenového záření a Moseleyův zákon
  P2540101 Charakteristické rentgenové záření Cu
  P2540201 Charakteristické rentgenové záření Mo
  P2540301 Charakteristické rentgenové záření Fe
  P2542801 Charakteristické rentgenové záření W
  P2540701 Rozštěpení dubletu K-alfa rentgenového záření Mo
  P2540801 Rozštěpení dubletu K-alfa rentgenového záření Fe
     
   

Molekulová fyzika a fyzika pevný látek

  P5160100 Rychlost ultrazvuku v pevných látkách
  P2430810 Měření magnetostrikce Michelsonovým interferometrem
  P2410700 Polovodičový termogenerátor, Seebeckův jev
  P2530102 Hallův jev v n-Ge a p-Ge, teslametr
  P2530116 Hallův jev v n-Ge a p-Ge, PC
  P2530300 Hallův jev v kovech
  P2530402 Zakázaný pás v Ge
  P2541301 Určení mezirovinných vzdáleností v krystalech NaCl s různou orientací
  P2541401 Určení mřížkových parametrů kubických krystalů
  P2541501 Studium struktury hexagonálního krystalu Debye - Scherrerovou metodou
  P2541601 Studium krystalové struktury Laueovou metodou
  P2541602 Studium krystalové struktury Laueovou metodou, digitální kamera
  P2542101 Difrakce práškových vzorků se třemi kubickými Bravaisovými mřížkami
  P2542201 Difrakce práškových vzorků s diamantovou strukturou
  P2542301 Difrakce práškových vzorků s hexagonální mřížkou
  P2542401 Difrakce práškových vzorků s tetragonální mřížkou
  P2542501 Difrakce práškových vzorků s kubickou mřížkou
  P2546101 Měření energetické disperze absorpčních hran
  P2546201 Určení mřížkových konstant monokrystalu
  P2546301 Ověření Duaneova - Huntova zákona energeticky citlivým detektorem rtg
     
   

Nanofyzika

  P2532000 Rozlišení povrchu grafitu řádkovacím tunelovým mikroskopem
  P2538000 Základy zobrazování mikro- a nanostruktur mikroskopem atomové síly
     
   

Radioaktivita, jaderná a atomová fyzika

  P2520360 Poissonovo a Gaussovo rozdělení a vliv mrtvé doby detektoru
  P2522015 Spektrum záření alfa různých zdrojů
  P2522115 Rutherfordův pokus
  P2522215 Jemná struktura spektra záření alfa Am-241
  P2522315 Studium spektra záření alfa Ra-226
  P2522415 Úbytek energie částic alfa při průletu plynem
  P2523100 Absorpce záření beta
  P2523200 Spektroskopie záření beta
  P2524101 Dolet a absorpce částic beta a gama
  P2524215 Závislost absorpčního koeficientu záření gama na energii
  P2524515 Vnitřní konverze v Ba-137m
  P2524615 Účinný průřez fotoelektrického a Comptonova jevu
  P2540010 Charakteristika Geigerovy - Muellerovy trubice, rtg
  P2541805 Rentgenová dozimetrie
  P2520400 Zviditelnění radioaktivních částic difúzní mlžnou komorou
     
   

Fyzika rentgenového záření

     
   

Charakteristické rentgenové záření

  P2540101 Charakteristické rentgenové záření Cu
  P2540201 Charakteristické rentgenové záření Mo
  P2540301 Charakteristické rentgenové záření Fe
  P2542801 Charakteristické rentgenové záření W
  P2540401 Závislost intenzity charakteristického záření na anodovém proudu a napětí
  P2540501 Monochromatizace rentgenového záření Mo
  P2540601 Monochromatizace rentgenového záření Cu
  P2540701 Rozštěpení dubletu K-alfa rentgenového záření Mo
  P2540801 Rozštěpení dubletu K-alfa rentgenového záření Fe
  P2540901 Určení Planckovy konstanty z Duaneova - Huntova zákona
  P2541001 Charakteristické rentgenové záření a Moseleyův zákon
  P2540010 Charakteristika Geigerovy - Muellerovy trubice, rtg
     
   

Comptonův rozptyl rentgenového záření

  P2541701 Comptonův jev
  P2546001 Comptonův jev, měření energetické disperze
     
   

Radiografie

  P2540020 Vliv anodového napětí a proudu na zobrazování objektů
  P2541901 Zviditelnění modelu cév pomocí kontrastní látky
  P2542001 Určení délky a polohy skrytého předmětu
     
   

Absorpce rentgenového záření, dozimetrie

  P2540030 Kvalitativní ověření absorpce rentgenového záření
  P2541101 Absorpce rentgenového záření
  P2541201 Absorpční hrana rentgenového záření a Moseleyův zákon
  P2541805 Dozimetrie rentgenového záření
  P2540040 Ionizační účinky rentgenového záření
     
   

Debye - Scherrerova difrakce

  P2541401 Určení mřížkových parametrů kubických krystalů
  P2541501 Určení mřížkových parametrů hexagonálních krystalů
  P2542601 Měření intenzity Debye - Scherrerových reflexí prášku kubického krystalu
  P2542101 Difrakce práškových vzorků se třemi kubickými Bravaisovými mřížkami
  P2542201 Difrakce práškových vzorků s diamantovou strukturou
  P2542301 Difrakce práškových vzorků s hexagonální mřížkou
  P2542401 Difrakce práškových vzorků s tetragonální mřížkou
  P2542701 Měření intenzity Debye - Scherrerových reflexí vzorku s texturou
     
   

Laueova metoda

  P2541601 Studium krystalové struktury Laueovou metodou
  P2541602 Studium krystalové struktury Laueovou metodou, digitální kamera
  P2541301 Určení mezirovinných vzdáleností v krystalech NaCl s různou orientací
     
   

Rentgenová fluorescenční spektroskopie

  P2544001 Kalibrace energeticky citlivého detektoru rtg
  P2544101 Rozlišení energeticky citlivého detektoru rtg
  P2544201 Vlastní fluorescence energeticky citlivého detektoru rtg
  P2544501 Kvalitativní rentgenová fluorescenční spektroskopie kovů
  P2544601 Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
  P2544701 Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza práškových vzorků
  P2544801 Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza roztoků
  P2544901 Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza minerálů
  P2545001 Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
  P2545101 Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza roztoků
  P2545201 Určení tloušťky vrstvy pomocí rentgenové fluorescenční spektroskopie
  P2546001 Comptonův jev, měření energetické disperze absorpčních hran
  P2546101 Měření energetické disperze absorpčních hran
  P2546201 Mřížkov&ewacute; parametry monokrystalu, energeticky citlivý detektor rtg
  P2546301 Duaneův - Huntův zákon, energeticky citlivý detektor rtg
     
   

Rentgenová počítačová tomografie

  P2550100 Počítačová tomografie
  P2550101 Digitální rentgenové zobrazování
  P2550200 Zeslabení a kontrast
  P2550300 Intenzita svazku
  P2550400 Rozlišení a detekovatelnost detailu
  P2550500 Tomografický sken
  P2550600 Nastavení kamery
  P2550700 Optimalizace kvality skenu
  P2550800 Vytvrzování svazku a kovové artefakty
  P2550900 Hounsfieldovy jednotky
     
   

Laserová fyzika a fotonika

     
  P2260701 Laser He-Ne, základní sestava
  P2260900 Laser Nd-YAG
  P2261000 Vláknová optika
  P2221210 Studium módů optického rezonátoru Fabry - Perotovým interferometrem
  P2261101 Fourierovská optika, uspořádání 2f
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner