Header

Technické pokusy

  • Aplikovaná mechanika
  • Nauka o materiálu
  • Nedestruktivní zkoušky
  • Elektrotechnika
  • Obnovitelné energie
  • Fotonika
  • Geovědy


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku.

  obj. číslo popis
   

Aplikovaná mechanika

     
   

Statika

  P2120200 Modul pružnosti v tahu
  P2120300 Mechanická hystereze
  P2120100 Moment síly
  P2133000 Torzní kmity a modul pružnosti ve smyku
  P1253500 Krouticí moment
  P2130101 Hookeův zákon
     
   

Dynamika

  P2131305 Moment setrvačnosti a úhlové zrychlení, světelná závora
  P2133100 Torzní kmity a moment setrvačnosti, světelná závora
  P2132660 Harmonické kmity paralelně nebo sériově spojených pružin, Cobra4
  P2131900 Zákony setrvačníku, setrvačník s protizávažím
     
   

Mechanika kapalin a aerodynamika

  P2140100 Hustota kapalin
  P2140300 Měření viskozity kapalin rotačním viskozimetrem
  P2140400 Měření viskozity kapalin kuličkovým viskozimetrem
  P2140500 Měření povrchového napětí kroužkovou metodou
  P5140100 Mechanika proudění
  P5142100 Měření proudění, ultrazvukový Dopplerův jev
  P2150305 Rychlost zvuku ve vzduchu, časový spínač
  P2150405 Dopplerův jev
  P2150605 Rychlost zvuku ve vzduchu, Kundtova trubice
     
   

Nauka o materiálu

     
   

Mechanické vlastnosti

  P2133000 Torzní kmity a modul pružnosti ve smyku
  P2120300 Mechanická hystereze
  P2120200 Modul pružnosti v tahu
  P2120100 Moment síly
     
   

Magnetické vlastnosti

  P2430760 Ferromagnetická hystereze
  P2430810 Měření magnetostrikce Michelsonovým interferometrem
     
   

Tepelné a elektrické vlastnosti

  P2150305 Rychlost zvuku ve vzduchu, časový spínač
  P2310100 Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin
  P2330101 Tepelná kapacita kovů
  P2350200 Tepelná a elektrická vodivost kovů
  P2350201 Tepelná vodivost kovů
  P2350205 Elektrická vodivost kovů
  P2410401 Teplotní závislost rezistorů a diod
  P2420600 Permitivita různých látek
  P2530300 Hallův jev v kovech
     
   

Rentgenová strukturní analýza

  P2541301 Určení mezirovinných vzdáleností v krystalech NaCl s různou orientací
  P2541401 Určení mřížkových parametrů kubických krystalů, Debye-Scherrerova metoda
  P2541501 Určení mřížkových parametrů hexagonálních krystalů
  P2541601 Studium krystalové struktury Laueovou metodou
  P2541602 Studium krystalové struktury Laueovou metodou, digitální kamera
     
   

Rentgenová fluorescenční analýza

  P2544501 Kvalitativní rentgenová fluorescenční spektroskopie kovů
  P2544601 Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
  P2544701 Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza práškových vzorků
  P2545001 Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
  P2545101 Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza roztoků
     
   

Nanotechnologie

  P2532000 Rozlišení povrchu grafitu řádkovacím tunelovým mikroskopem
  P2538000 Základy zobrazování mikro- a nanostruktur mikroskopem atomové síly
     
   

Nedestruktivní zkoušky

     
   

Rentgenové zkoušky

  P2542001 Určení délky a polohy skrytého předmětu
  P2542701 Měření intenzity Debye - Scherrerových reflexí vzorku s texturou
  P2540010 Charakteristika Geigerovy - Muellerovy trubice, rtg
  P2545001 Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
  P2545101 Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza roztoků
  P2545201 Určení tloušťky vrstvy pomocí rentgenové fluorescenční spektroskopie
  P2550100 Počítačová tomografie
  P2550300 Intenzita svazku
     
   

Ultrazvuk

  P5160100 Rychlost ultrazvuku v pevný látkách
  P5160200 Ultrazvuková echografie, A-obraz
  P5160300 Ultrazvuková echografie, B-obraz
  P5160600 Detekce vad
  P5161200 Ultrazvuková počítačová tomografie
     
   

Jiné metody

  P2538000 Základy zobrazování mikro- a nanostruktur mikroskopem atomové síly
  P2150501 Chladniho obrazce
  P2220910 Michelsonův interferometr, vysoké rozlišení
     
   

Elektrotechnika

     
   

Vlastnosti elektrických zařízení

  P2420100 Elektrické pole a potenciál v deskovém kondenzátoru
  P2420600 Permitivita různých látek
  P2410964 Charakteristiky polovodičových součástek
  P2410401 Teplotní závislost rezistorů a diod
  P2410700 Polovodičový termogenerátor, Seebeckův jev
  P2530300 Hallův jev v kovech
  P3060962 Nernstova rovnice
  P2420201 Přechodové jevy v kondenzátoru
  P2420264 Přechodové jevy v kondenzátoru a cívce
  P2430201 Magnetické pole cívek a Biotův - Savartův zákon
  P2440201 Magnetická indukce, cívka v cívce
  P2440301 Vlastní indukčnost solenoidu, osciloskop
  P2441264 Magnetická indukce, nepohyblivá cívka, pohyblivý magnet
  P2440101 Transformátor
     
   

Vlastnosti elektrických obvodů

  P2410500 Kirchhoffovy zákony
  P2410101 Měření malých elektrických odporů, Ohmův zákon
  P2410200 Wheatstoneův můstek
  P2440700 Usměrňovací obvody
  P2440801 Filtr RC
  P2440964 Hornofrekvenční a dolnofrekvenční propust
  P2441005 Můstek RLC
     
   

Obnovitelné energie

     
   

Základní principy

  P2350200 Tepelná a elektrická vodivost kovů
  P2320201 Tepelná kapacita plynů
  P2330101 Tepelná kapacita kovů
  P3021701 Určení výhřevnosti topného oleje a celkové výhřevnosti olivového oleje
  P2410964 Charakteristiky polovodičových součástek
  P2440101 Transformátor
  P2420264 Přechodové jevy v kondenzátoru a cívce
  P2420100 Elektrické pole a potenciál v deskovém kondenzátoru
  P2420600 Permitivita různých látek
  P2350201 Tepelná vodivost kovů
  P2350205 Elektrická vodivost kovů
  P1043969 Specifické teplo vody
  P2330200 Mechanický ekvivalent tepla
  P2420201 Přechodové jevy v kondenzátoru
  P3021401 Určení spalné entalpie kalorimetrickou bombou
  P3060962 Nernstova rovnice
     
   

Tepelná energie

  P2360200 Tepelné čerpadlo
  P2410800 Tepelné čerpadlo, Peltierův jev
  P2410700 Polovodičový termogenerátor, Seebeckův jev
     
   

Solární energie

  P2350101 Stefanův-Boltzmannův zákon, zesilovač
  P2350164 Stefanův-Boltzmannův zákon, interface Cobra4 Xpert-Link
  P2360100 Solární kolektor
  P2410901 Charakteristiky solárního článku
     
   

Vodíková technologie a palivové články

  P3021501 Určení slučovacího tepla vody
     
   

Fotonika

     
   

Základní principy

  P2230101 Difrakce světla na štěrbině a relace neurčitosti
  P2230401 Difrakce na vícenásobných štěrbinách a mřížce
  P2230600 Difrakce na štěrbině a vlákně, Babinetův teorém
  P2250101 Polarizace čtvrtvlnovou destičkou
  P2250200 Polarimetrie
  P2220201 Newtonovy kroužky
  P2250310 Teorie odrazu a Fresnelovy vztahy
     
   

Interferometrie

  P2220910 Michelsonův interferometr, vysoké rozlišení
  P2430810 Měření magnetostrikce Michelsonovým interferometrem
     
   

Lasery a vláknová optika

  P2260701 Laser He-Ne, základní sestava
  P2260900 Laser Nd-YAG
  P2261000 Vláknová optika
     
   

Geovědy

     
   

Rentgenová analýza

  P2541301 Určení mezirovinných vzdáleností v krystalech NaCl s různou orientací
  P2541401 Určení mřížkových parametrů kubických krystalů, Debye-Scherrerova metoda
  P2541501 Určení mřížkových parametrů hexagonálních krystalů
  P2541601 Studium krystalové struktury Laueovou metodou
  P2541602 Studium krystalové struktury Laueovou metodou, digitální kamera
  P2544501 Kvalitativní rentgenová fluorescenční spektroskopie kovů
  P2544701 Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza práškových vzorků
  P2544901 Kvalitativní rentgenová fluorescenční analýza minerálů
  P2545001 Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza slitin
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner